Në lidhje me: “Planin vjetor të punës së ISHPGJ-së për vitin 2022” dhe “Planin vjetor për
përmirësimin dhe trajnimin individual të secilit inspektor për vitin 2022”, dhe pasi është lidhur
paraprakisht: “Memorandum bashkëpunimi” me UKIM-Fakulteti i Shkencave Pyjore, arkitekturës së
peizazhit dhe eko. -inxhinieri “Hans Em”, më datë 30.09.2022 në ambientet e Fakultetit të Shkencave
Pyjore, arkitekturës së peizazhit dhe eko-inxhinierisë “Hans Em”, Departamenti i Mbrojtjes së Bimëve
dhe Drurit zhvilloi trajnimin për inspektorët e pylltarisë pranë ISHPGJ, me qëllim “Përmirësimi i
njohurive të inspektorëve të pylltarisë dhe gjuetisë në fushën e mbrojtjes së pyjeve nga sëmundjet dhe
dëmtuesit e bimëve;, për të cilin secili pjesëmarrës nga kontraktori i trajnimit është pajisur me:
ÇERTIFIKATË për pjesëmarrje në trajnime profesionale për ngritjen e njohurive të inspektorëve të
pylltarisë dhe gjuetisë në fushën e mbrojtjes së pyjeve nga sëmundjet dhe dëmtuesit e bimëve”.