Organization

1

Основната дејност на Агенцијата за квалитет и акредитација на здравствени установи се состои од вршење на стручни и развојни работи поврзани со постапката на акредитација и постојано унапредување на квалитет на здравствена заштита како што се: развивање на стандарди за акредитација, проценка на квалитетот на работење на здравствените установи (акредитација), издавање на сертификати на акредитирани здравствени установи и нивна евиденција.

Инспекторат за нас - организација

Организација

Работите од делокруг на Државниот инспекторат за шумарство и ловство се извршуваат преку Сектор за шумарство и ловство, едно одделение за стручно административни работи и пет регионални одделенија.

 

Сектор за инспекциски надзор во шумарството

  • Одделение за инспекциски надзор во шумарството -Регион I
  • Одделение за инспекциски надзор во шумарството -Регион II
  • Одделение за поддршка на инспекциски надзор  во областа на шумарството

 

Сектор за инспекциски надзор во ловството

  • Одделение за инспекциски надзор во ловството – Источен регион 
  • Одделение за инспекциски надзор во ловството – Западен регион 
  • Одделение за поддршка на инспекциски надзор во областа на ловството

 

Сектор за правно – административни, општи работи и управување со човечки ресурси

  • Одделение за правно - административни и општи работи
  • Одделение за управување со човечки ресурси
  • Одделение за финансиски прашања