Officer for personal data information

Ние се грижиме за заштитата на личните податоци кои се во наша надлежност во согласност со Законот за заштита на личните податоци и регулативата издадена од Агенцијата за заштита на лични податоци. За таа цел донесуваме подзаконски акти кои конкретно ја гарантираат заштитата, обезбедување на тајност и чување на безбедноста на личните податоци.

Во Политиката за заштита на личните податоци се содржани принципите и насоките на остварување на доверливоста, интегритетот и достапноста на личните податоци. Преку воспоставените технички и организациски мерки е обезбедена тајноста, заштитата и безбедноста на личните податоци која се базира на методологијата на воспоставени процеси на проценка на влијанието на заштитата на личните податоци.