Кодекс за административни службеници

Кодекс за административни службеници

Кодекс

Кодекс

Врз основа на член 7 став (1) точка 8 од Законот за административни службеници („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/14) донесен е кодекс со кој се пропишуваат етичките стандарди и правилата на однесување на административните службеници. Целта на овој кодекс е поттикнување на доброто постапување и однесување на административните службеници и зајакнување на довербата на граѓаните.

Етичките стандарди и правилата на однесување административниот службеник ги применува во односите со колегите и со претпоставените, странките, на неговото работното место и животот.