Инспекторат за нас - површини

Инспекциски надзор

Државниот инспекторат за шумарство и ловство врши инспекциски надзор на 1.002.809 ха шуми и шумско земјиште во Државна и приватна сопственос, од кои 861.243 ха се обраснати со шума и 141.566 ха се необраснати, кои површини се уредени во 176 посебни планови за стопанисување со шумите, како и 249 установени ловишта, уредени со посебни ловностопански основи кои се дадени по пат на концесија за користење, одгледување и заштита на дивечот.

Шуми

1.002.809ха шуми и шумско земјиште