Најнови вести

Тука може да ги читате најновите објави,

Денеска беше потпишан Меморандум за соработка меѓу Државниот инспекторат за шумарство и ловство и Центарот за управување со кризи

Целта на овој Меморандум е воспоставување соработка помеѓу ДИШЛ -Скопје и ЦУК -Скопје, како и со цел создавање услови за реализација на заеднички проекти и практично-апликативна соработка, како и со цел зајакнување на меѓусебната соработка. на двете институции во сите други аспекти поврзани со нивните главни работни активности во областа на шумарското право.Закон за шумарство,…

Потпишан Меморандум за соработка

На ден 26.01.2023(четврток) се одржа состанок помеѓу Државниот инспекторат за шумарство и ловство преставувано од Директорот Фикри Алити и Јавнa Установен Национален Парк Шар Планина преставувано од в.д Директорот Ибрахим Дехари каде се потпиша Меморандум за соработка заради озвможнување услови за реализација на заеднички проекти и практично апликативна соработка. https://dishl.gov.mk/wp-content/uploads/2023/01/Memorandum-sa-sorabotka.pdf

Oбука на државните инспектори за шумарство и ловство со тема:”Борба против илегални шумски активности”

Во заедничка соработка со американската абасада во РСМ, е одржана обука од страна на америчканската амбасада претставувана од г-дин Фил Хаф (Специјален агент на шумарска служба на САД) обука на државните инспектори за шумарство и ловство со тема:”Борба против илегални шумски активности”.

За нас

Државниот инспекторат за шумарство и ловство, како орган во состав на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, ги врши работите во врска со инспекцискиот надзор над примената на законските прописи и подзаконските акти од Законот за шумите, Законот за ловството, Законот за репродуктивен материјал од шумски видови дрвја, Законот за заштита на растенијата од болести и штетници и други законски прописи кои се тесно поврзани со оваа проблематика.

Државниот инспекторат за шумарство и ловство врши инспекциски надзор на 1.002.809 ха шуми и шумско земјиште во Државна и приватна сопственос, од кои 861.243 ха се обраснати со шума и 141.566 ха се необраснати, кои површини се уредени во 176 посебни планови за стопанисување со шумите, како и 249 установени ловишта, уредени со посебни ловностопански основи кои се дадени по пат на концесија за користење, одгледување и заштита на дивечот.