Најнови вести

Тука може да ги читате најновите објави,

ДРЖАВНА ИЗЛОЖБА НА ЛОВЕЧКИ ТРОФЕИ 2022

25-26 НОЕМВРИ ,,ПРИРОДОНАУЧНИОТ МУЗЕЈ,, ВО СКОПЈЕ Од 25 – 26 ноемвр во организација на Ловечката федерација на Македонија во големата сала на Природонаучниот музеј во Скопје се одржа манифестацијата ,,ДРЖАВНА ИЗЛОЖБА НА ЛОВЕЧКИ ТРОФЕИ 2022 година. На изложбата беа изложени солиден број на трофеи од повеќе видови дивеч. Ваква манифестација се одржа по пауза од…

Одлука за избор на кандидат

Odluka za izbor na kandidat (1)

Професионална обука за надградување на знаењата на инспектори по шумарство и ловство од областа за заштита на шумите од растителни болести и штетници

Во врска со: “Годишниот план за работа на ДИШЛ за 2022 година“ и „Годишен план за индивидуално усовршување и обука на секој инспектор за 2022 година“, а по претходно склучен: „Меморандум за соработка“ со УКИМ-Факултет за шумарски науки, пејсажна архитектура и екоинжинеринг „Ханс Ем“, на ден 30.09.2022 година во просториите на Факултет за шумарски науки,…

За нас

Државниот инспекторат за шумарство и ловство, како орган во состав на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, ги врши работите во врска со инспекцискиот надзор над примената на законските прописи и подзаконските акти од Законот за шумите, Законот за ловството, Законот за репродуктивен материјал од шумски видови дрвја, Законот за заштита на растенијата од болести и штетници и други законски прописи кои се тесно поврзани со оваа проблематика.

Државниот инспекторат за шумарство и ловство врши инспекциски надзор на 1.002.809 ха шуми и шумско земјиште во Државна и приватна сопственос, од кои 861.243 ха се обраснати со шума и 141.566 ха се необраснати, кои површини се уредени во 176 посебни планови за стопанисување со шумите, како и 249 установени ловишта, уредени со посебни ловностопански основи кои се дадени по пат на концесија за користење, одгледување и заштита на дивечот.