Политика за користење на колачиња - тип

Каков тип на колачиња

Користиме и сесиски(привремени) и трајни колачиња. Ги чуваме поради претходно наведените информации. Она што за вас е посебно битно е дека преку колачињата никако не можеме лично да ве идентификуваме, поради тоа што користме сервис за CDN пристап кон страната кој ја анонимизира вашата IP адреса, така да вашето користење е анонимно.