Склучен меморандум за сорабтока

30.01.2023

Здружение за заштита и унапредување на животната средина ЕКО-ЖИВОТ - Кавадарци и Државен Инспекторат за Шумарство и Ловство склучија меморандум за соработка.

Целите на овој Меморандум за Соработка се остваруват преку конкретни проекти за соработка на двете страни на долгорочна основа.