Zoran Vuikj

Departamenti për Mbikëqyrjen e Inspektimit të gjuetisë
Udhëheqës departamenti
Inspektor i lartë
Shkup

Опис на работната позиција