Потпишан меморандум за соработка меѓу ДИШЛ и центарот за управување со кризи

02.02.2023

Целта на овој Меморандум е воспоставување соработка помеѓу ДИШЛ -Скопје и ЦУК -Скопје, како и со цел создавање услови за реализација на заеднички проекти и практично-апликативна соработка, како и со цел зајакнување на меѓусебната соработка. на двете институции во сите други аспекти поврзани со нивните главни работни активности во областа на шумарското право.Закон за шумарство, Закон за ловство, Закон за шумски репродуктивни материјали, Закон за инспекциски надзор и Закон за управување со кризи со цел да се предложат одлуки и да се обезбеди континуирана консултација, координација , навремена реакција, ефикасност и правилна употреба на расположливите ресурси во случај на кризна ситуација и да се обезбеди квалитетна и во реално време проценка на заканата за безбедноста на Република Северна Македонија од ризиците, како и подзаконските акти кои произлегуваат од наведените закони, понуден е Меморандумот за соработка.

Овој Меморандум за соработка е склучен со добра волја, меѓусебен договор и взаемно почитување на двете институции и има главна цел – да овозможи унапредување и развој, обуки и семинари за нови вештини во шумарството и ловството и управувањето со кризи на ДИШЛ -СКОПЈЕ И ЦУК-СКОПЈЕ, во областа на шумарството и ловството како и во заштитата и подобрувањето на животната средина, вклучително и аспектите поврзани со теренската работа и научното истражување како и обуката за пренос на знаење во овој Меморандум за соработка, страните го договорија следново.

Галерија