Është nënshkruar një memorandum bashkëpunimi ndërmjet ISHPGJ dhe qendrës së menaxhimit të krizave

02.02.2023

Qëllimi i këtij Memorandumi është vendosja e bashkëpunimit ndërmjet ISHPGJ-SHKUP dhe QMK-Shkup,si dhe me qëllim të krijimit të kushteve për realizimin e projekteve të përbashkëta dhe bashkë punim praktik-aplikativ,si dhe me qëllim të thelkimit të bashkëpunimit të ndërsjellë të dy institucioneve në të gjitha aspektet të tjera që lidhen me aktivitetet e tyre kryesore në punë në fushën e së drejtës pyjore.Ligji I Pyjeve,Ligji I Gjuetisë,Ligji I Materialeve Riprodhuese të Pyjeve.Ligji I Inspektimit dhe Ligji për Menaxhimjin e Krizave me qëllim që të propozohen vendime dhe të sigurohet konsultimi I vazhdueshëm,kordinimi  reagimi në kohë,efikasiteti dhe shfrytëzimi I duhur I burimeve të disponueshme në rast të situates së krizës dhe për të siguruar një kohë të lartë vlerësimi cilësor dhe real I kërcënimit të sigurisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut nga rreziqet,si dhe aktet nënligjore që dalin nga ligjet e përmendura është ofruar Memorandumi për Bashkëpunim.

Ky Memorandum Bashkëpunimi është lidhur me vullnet të mire marrëveshje të ndërsjellë dhe respect të ndërsjellë të të dy institucioneve dhe ka qëllim kryesor-të mundësojë promovimin dhe zhvillimin,trajnimet dhe seminaret për aritje të reja në pylltari dhe gjueti dhe menxahimin e krizave të ISHPGJ-SHKUP DHE QMK-SHKUP,në fushën e pylltarisë dhe gjuetisë si dhe në mbrojtjen dhe përmirësimin e mjedisit jetësor duke përfshirë aspektet që kanë të bëjnë me punën në terren dhe kërkimin shencor si dhe trajnimet për bartjen e njohurive në me këtë Memorandum Bashkëpunimi palet kanë rënë dakord sa vijon.

Galeria